Arm Rus
Поиск


Logo Title image
Адрес: Ереван 0019,
пр. Маршала Баграмяна 24г
Телефон:
(+374 10) 583702
Ученый совет
Back

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի կազմը` ընտրված ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի գիտական անձնակազմի 2014 թ. փետրվարի 3-ի ընդհանուր ժողովում և հաստատված ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի բյուրոյի 2014 թ. փետրվարի 12-ի նիստում:

Агасян Арарат Владимирович
научный руководитель института, главный научный сотрудник, заведующий отделом Искусства Диаспоры и международных связей
Асатрян Анна Григорьевна
директор, заведующая отделом музыки
Камалян Маргарита Арсеновна
научный секретарь, старший научный сотрудник
Асратян Мурад Маргарович
заведущий отделом архитектуры, главный научный сотрудник
Иоаннисян Генрих Ваанович
заведущий отделом театра, главный научный сотрудник
Казарян Виген Оганесович
заведующий отделом изобразительного искусства, главный научный сотрудник
Навоян Мгер Рафикович
заведующий отделом народной музыки, ведущий научный сотрудник
Аревшатян Анна Сеновна
ведущий научный сотрудник
Дрампян Ирина Рубеновна
главный научный сотрудник
Долуханян Лорета Кареновна
старший научный сотрудник
Ернджакян Лилит Вардгесовна
ведущий научный сотрудник
Рухкян Маргарита Ашотовна
ведущий научный сотрудник
Кертменджян Давид Григорьевич
ведущий научный сотрудник
Киракосян Мери Араевна
старший научный сотрудник
Арзуманян Лилит Севаковна
ведущий научный сотрудник
Акопян Гравард Грачьевич
доктор искусствоведения
Мирзоян Паравон Микаэлович
Директор Национальной картинной галереи Армении
Юзбашьян Юрий Вагаршакович
доктор педагогических наук, профессор
Чекиджян Оганес Арутюнович
Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, профессор
Джагацпанян Карине Азатовна
доктор искусствоведения, профессор Ереванской Государственной консерватории им. Комитаса
Сатян Арам Арамович
Варданян Каро Артушевич
Директор Музея литературы и искусства им. Е. Чаренца
Арутюнян Мартин Варданович
старший научный сотрудник
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready