Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գործունեության հիմնական ուղղություներ
Back

Երաժշտագիտության բնագավառում.

 • Հայ երաժշտության ամբողջական պատմության շարադրումը` ակադեմիական բազմահատոր հրատարակությամբ:
 • Միջնադարյան հայ երաժշտության ամբողջական (լիակատար) պատմության ստեղծում:
 • Հայ երաժշտական միջնադարագիտությանը վերաբերող` դեռևս չուսումնասիրված երաժշտածիսական երգչական միջնադարյան ժողովածուների և հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին առնչվող պատմական ու տեսագեղագիտական մտքի հուշարձանների ուսումնասիրություն:
 • խազերի վերծանմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում:
 • 20-րդ դարի հայ երաժշտության ամբողջական (լիակատար) պատմության ստեղծում:
 • Հայ անվանի երաժիշտներին (կոմպոզիտորներին, կատարողներին), երաժշտական առաջատար  կոլեկտիվներին (այդ թվում` Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնին) և ազգային երաժշտության բացառիկ կոթողներին նվիրված մենագրությունների շարքի ստեղծում:
 • Համեմատական երաժշտագիտության զարգացում:
 • Երաժշտական արևելագիտության զարգացում:

Ճարտարապետության տեսության և պատմության բնագավառում.

 • Վերջնական հանգրվանին հասցնել «Հայկական ճարտարապետության պատմություն» վեցհատորյակը, որը հանդիսանալու է հայ ճարտարապետական արվեստի բազմադարյա պատմությունը համակողմանի և կատարելապես  ներկայացնելու առաջին փորձը: Հրատարակել արդեն պատրաստ 5-րդ հատորը, հրատարակության պատրաստել 4-րդ հատորի առաջին և երկրորդ գրքերը (9-14-րդ դդ. ճարտարապետությանը նվիրված) և վերջին` 6-րդ հատորը (վերաբերում է 19-21դդ. սկզբի հայկական ճարտարապետությանը):
 • Համակողմանի, օբյեկտիվ, պատմական, հնագիտական, ճարտարապետական տվյալների օգտագործումով և վերլուծությամբ ողջ քրիստոնեական ճարտարապետության զարգացման պատմության մեջ միջնադարյան հայկական եկեղեցական ճարտարապետության տեղի և դերի բնորոշումը:
 • Հայ-պարսկական (աքեմենյան, սասանյան ժամանակաշրջանների, ուշ միջնադարի),  հայ-վրացական, հայ-եվրոպական ճարտարապետական առնչությունների ուսումնասիրում:
 • Քաղկեդոնիկ հայերի ճարտարապետական ժառանգության, աշխարհիկ ու պաշտամունքային ճարտարապետության փոխադարձ կապի, Հայաստանում մշակված եկեղեցական շենքերի հորինվածքների ծագումնաբանության, արվեստների սինթեզի խնդրի, հայկական վաղքրիստոնեական և Հայաստանի նախաքրիստոնեական ճարտարապետության կապի հիմնահարցի ուսումնասիրությունը:
 • Հայաստանի երրորդ հանրապետության գոյության առաջին երեք տասնամյակների (1991-2020) քաղաքաշինության, բնակելի, հասարակական և եկեղեցական շենքերի ճարտարապետության ուսումնասիրություն, այդ բնագավառներում նվաճումների, ինչպես նաև թերությունների բացահայտում:

Թատերագիտության բնագավառում.

 • Դրամայի ծագումը Հայաստանում:
 • Հայ հին և միջնադարյան թատրոնի պատմության ամբողջացում` ներառյալ հոգևոր դրամայի դրսևորումները և ժողովրդական խաղերը:
 • Հայ նոր թատրոնի ուսումնասիրության շարունակում` խորհրդային շրջանի մեկնության վերանայում:
 • Հայ ռեժիսուրայի պատմություն (19-րդ դարի 60-ական թվականներից մինչև 20-րդ դարի  վերջ):
 • Հայ թատրոնի անվանի գործիչներին (դերասաններին, ռեժիսորներին) նվիրված մենագրությունների շարքի ստեղծում:
 • Հայկական բալետի ուսումնասիրություն:
 • Արդի բեմական արվեստի փոխակերպումները:
 • Արդի թատերական պրոցեսների քննություն էսթետիկական և հասարակագիտական տեսակետից:
 • «Հեռուստասերիալ» կոչվող երևույթի թատերագիտական քննություն:
 • Տեսության հարցերի մշակում, որը կարող է դառնալ դասագիրք բարձրագույն կրթության և մագիստրատուրայի համար:
 • Թատրոնի պատմության հասարակագիտական տեսության մշակում:
 • Բեմական խոսքի արվեստը (տեսական և գործնական բնույթի):

Կերպարվեստագիտության բնագավառում.

 • Հայ կերպարվեստի ամբողջական պատմության շարադրումը` ակադեմիական բազմահատոր հրատարակությամբ:
 • Հայ կերպարվեստի առանձին տեսակների լիակատար պատմության ստեղծում` մոնումենտալ և հաստոցային գեղանկարչության պատմություն, մոնումենտալ և հաստոցային քանդակագործության պատմություն, դեկորատիվ-կիրառական արվեստի պատմություն, գրքարվեստի պատմություն, բեմանկարչության և ազդագրի պատմություն, դիզայնի պատմություն:
 • Հայ միջնադարյան արվեստի ֆիգուրատիվ սյուժեների և կերպարների պատկերագրություն և պատկերաբանություն (IV-XVIIդդ.),. գլխավոր և երկրորդական սյուժեներ ու կերպարներ. սուրբ-գրական, պարականոն և հայրաբանական-մեկնողական աղբյուրները` յուրաքանչյուր սյուժեի տարբերակները, դրանց զարգացումը և ճյուղավորումը մանրանկարչության, որմնանկարչության մեջ և քանդակում, յուրաքանչյուր սյուժեի անմիջական զուգահեռները տարբեր երկրներում` սկսած վաղ քրիստոնեական արվեստից, մատենագիտության և սյուժեների ցանկ:
 • Հայ միջնադարյան զարդամոտիվների պատկերաբանություն` կենդանական մոտիվներ. սուրբ-գրական և մեկնողական աղբյուրները, այդ մոտիվների իմաստային ու ֆորմալ փոխակերպումները մանրանկարչության մեջ, քանդակում և կիրառական արվեստում, բուսական մոտիվներ. այդ մոտիվների իմաստային ու ֆորմալ փոխակերպումները մանրանկարչության մեջ, քանդակում և կիրառական արվեստում, ճարտարապետական և երկրաչափական մոտիվներ. դրանց սուրբ-գրական և մեկնողական աղբյուրները, իմաստային և ֆորմալ փոխակերպումները մանրանկարչության մեջ, քանդակում և կիրառական արվեստում:
 • Հայ անվանի արվեստագետներին (նկարիչներին, քանդակագործներին, գրաֆիկներին) և ազգային արվեստի բացառիկ կոթողներին նվիրված մենագրությունների շարքի ստեղծում:
 • Հայ գեղարվեստական կյանքի պատմություն (XIX-XXդդ.):

Կինոգիտության բնագավառում.

 • Հայկական կինոյի ամբողջական պատմության շարադրումըª ակադեմիական բազմահատոր հրատարակությամբ:
 • Հայկական կինոյի անվանի գործիչներին նվիրված մենագրությունների շարքի ստեղծում:

Սփյուռքագիտության բնագավառում.

 • 20-րդ դարի սփյուռքահայ արվեստի ամբողջական (լիակատար) պատմության շարադրումը ակադեմիական բազմահատոր հրատարակությամբ :
 • Սփյուռքահայ  թատրոնի գիտականորեն իմաստավորված և ամբողջականացված լիակատար պատմության  շարադրում:
 • Սփյուռքահայ կերպարվեստի գիտականորեն իմաստավորված և ամբողջականացված լիակատար պատմության  շարադրում:
 • Սփյուռքահայ երաժշտության գիտականորեն իմաստավորված և ամբողջականացված լիակատար պատմության  շարադրում:
 • Սփյուռքահայ կինոյի գիտականորեն իմաստավորված և ամբողջականացված լիակատար պատմության  շարադրում:
 • Հայկական գաղթօջախների ճարտարապետության ուսումնասիրություն:
 • Սփյուռքահայ արվեստի անվանի գործիչներին ու առանձին գաղթօջախներին նվիրված մենագրությունների մատենաշարերի ստեղծում` Ակնարկներ սփյուռքահայ կերպարվեստի պատմության, Ակնարկներ սփյուռքահայ երաժշտության պատմության, Ակնարկներ սփյուռքահայ թատրոնի պատմության ևն:
 • Սփյուռքահայ արվեստագետների ժառանգության` նամականու, հոդվածների, հուշերի և խոհագրությունների հրատարակում:
Menu image
Հայ գեղարվեստական մշակույթի պատմական զարգացման համալիր ուսումնասիրություն
Հայկական արվեստի առանձին ճյուղերի ամբողջական (լիակատար) պատմության ստեղծումը
Հիմնարար հետազոտություններ հայ արվեստագիտության և գեղարվեստական-քննադատական մտքի պատմության բնագավառում
Հայ արվեստի դասականների հոգևոր ժառանգության ակադեմիական հրատարակումը
Հայ արվեստագիտության բառապաշարի հիմնախնդիրը. արվեստին նվիրված հայերեն տերմինաբանական բառարանների ստեղծումը
Երաժշտական ֆոլկլորագիտության զարգացումը
Հայ գեղարվեստական կյանքում ժամանակակից գործընթացների սոցիոլոգիական հետազոտություն
Menu image
Copyright © 2011-2023; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready