Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գործունեության հիմնական ուղղություներ
Back

Երաժշտական ֆոլկլորագիտության հետագա զարգացումը պետք է ընթանա հիմնական հետևյալ ուղղություններով.

1. Դաշտային աշխատանքների իրականացում` գիտարշավների միջոցով հանրապետության մարզերում, Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերում և արտերկրի հայկական գաղթօջախներում հայ ժողովրդական երգերի (գեղջկական, քաղաքային և աշուղական) և ավանդական նվագարանային երաժշտության նմուշների հավաքում;

2. Գիտարշավների ընթացքում ձայնագրված երաժշտական նյութի ուսումնասիրություն և դասակարգում` ըստ ժանրի, ձևի, ձայնակարգային կառուցվածքի, տաղաչափության ևն;

3. Երաժշտական նմուշների անձնագրավորում և անցկացում համակարգչի մեջ;

4. Նմուշների վերծանում և նոտագրում;

5. Ժողովրդական երգերի ժողովածուների կազմում և հրատարակում:

Menu image
Հայ գեղարվեստական մշակույթի պատմական զարգացման համալիր ուսումնասիրություն
Հայկական արվեստի առանձին ճյուղերի ամբողջական (լիակատար) պատմության ստեղծումը
Հիմնարար հետազոտություններ հայ արվեստագիտության և գեղարվեստական-քննադատական մտքի պատմության բնագավառում
Հայ արվեստի դասականների հոգևոր ժառանգության ակադեմիական հրատարակումը
Հայ արվեստագիտության բառապաշարի հիմնախնդիրը. արվեստին նվիրված հայերեն տերմինաբանական բառարանների ստեղծումը
Երաժշտական ֆոլկլորագիտության զարգացումը
Հայ գեղարվեստական կյանքում ժամանակակից գործընթացների սոցիոլոգիական հետազոտություն
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready