Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Event image 26.10.2013
"Հայաստանի և Սիրիայի վաղքրիստոնեական ճարտարապետության առնչությունները"

Լույս է տեսել Շահե Տեր-Գևորգյանի "Հայաստանի և Սիրիայի վաղքրիստոնեական ճարտարապետության առնչությունները" մենագրությունը, որը նվիրված է Հայաստանի և Սիրիայի 5-րդ դարի եկեղեցական ճարտարապետության համեմատական ​​վերլուծությանը:   

Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready