Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Event image 16.03.2018
2018թ. մարտի 16-ին լրացավ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի կերպարվեստի բաժնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վիգեն Հովհաննեսի Ղազարյանի ծննդյան 75-ամյա հոբելյանը: Այդ կապակցությամբ հոբելյարը պարգևատրվեց ՀՀ ԳԱԱ Վաստակագրով, որը նրան մարտի 16-ին հանձնեց ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար, ակադեմիկոս Յուրի Միքայելի Սուվարյանը: ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ

ՀԱՐԳԱՐԺԱՆ ՎԻԳԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ

Ընդունեք ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի, ողջ կո­լեկ­տի­վի և անձամբ իմ ջերմագին շնորհավորանքները հիշարժան ու նշանա­կա­լից իրադարձության՝ Ձեր ծննդյան 75-ամյա հոբելյանի առիթով:

Թանկագին հոբելյար, շուրջ կես դար է անցել այն օրվանից, երբ 1969-ին Դուք ըն­դունվեցիք ՀԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի Արվեստի ինստիտուտի ասպի­րան­տուրան, 1975-ին պաշտպանեցիք թեկնածուական ատենախոսություն «Սար­գիս Պի­ծակ» թեմայով և աշխատանքի անցաք ՀԽՍՀ ԳԱ Արվեստի ինստի­տու­տում նախ որ­պես կրտսեր գիտաշխատող, հետագայում որակավորվեցիք որպես ավագ, առա­ջա­տար և գլխավոր գիտական աշխատող: Չորս տասնամյակ է անցել այն օրվանից, երբ 1988-ին Դուք ստանձնեցիք ՀԽՍՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտի կերպարվեստի բաժ­նի վարիչի պաշտոնը՝ ուղիղ քա­ռասուն տարի ղեկավարելով ինստիտուտի գի­տա­կան կարևորագույն ստորաբա­ժա­նումներից մեկը:

Լայն ու ընդգրկուն են հետազոտողի Ձեր գիտական հետաքրքրությունների շրջա­նակները: Ձեզ հավասարապես զբաղեցրել է թե՛ հայ միջնադարյան կեր­պար­վես­տի, թե՛ արդի հայ նկարիչների և քանդակագործների ստեղծագործության հե­տա­զոտությունը, ինչի վկաներն են Երևանում և Մոսկվայում հայերեն և ռուսերեն լե­զու­ներով հրատարակված տասնյակ արվեստագիտական գրքերը և ալբոմները  (այդ թվում՝ 1981-ին Մոսկվայում լույս տեսած «Մատենադարան» պատկերագիրքը, հա­մա­հեղ.՝ Ս.Մանուկյան), Ձեր արժեքավոր մենագրությունները՝ «Սարգիս Պիծակ» (1980), «Սյուժետային մանրանկարը Կիլիկիայում (XIII դարի վերջ-XIV դարի սկիզբ)» (1984), «Խորանների մեկնություններ» (1995), «Մեկնութիւնք խորանաց: (Արվեստի տե­սության միջնադարյան հայկական բնագրեր)» (2004), «Հայ միջնադարյան կեր­պար­վեստի պատմություն» (2012, համահեղ.՝ Հ.Հակոբյան) և «Հայ արվեստի պատ­մութ­յուն» (2009) կոլեկտիվ հիմնարար աշխատությունը, որի համար Դուք ար­ժա­նա­ցաք ՀՀ Պետական մրցանակի, ինչպես նաև Երևանում, Թիֆլիսում, Մոսկվայում, Իտա­լիայի տարբեր քաղաքներում, Նյու Յորքում և այլուր հայերեն, ռուսերեն և անգ­լե­րեն լեզուներով տպագրված շուրջ 150 գիտական, քննադատական, հանրա­գի­տա­րա­նային (այդ թվում՝ Հայկական սովետական հանրագիտարանի և «Քրիստոնյա Հա­յաստան» հանրագիտարանի) հոդվածները:

Արդյունաշատ է Ձեր մանկավարժական գործունեությունը: Տասնամյակներ շա­րունակ դասավանդելով Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայում և 2000-ից ղեկավարելով արվեստագիտության և հումանիտար առարկաների ամբիո­նը, Ձեր փորձն ու գիտելիքներն եք փոխանցում ապագա արվեստաբաններին: Անու­րա­նալի է Ձեր ներդրումը երիտասարդ գիտական կադրերի պատրաստման գործում. Ձեր գիտական ղեկավարությամբ պաշտպանվել է թեկնածուական 28 ատե­նա­խոսություն:

Թանկագին հոբելյար, վերստին շնորհավորելով Ձեզ` ի սրտե մաղթում ենք երջանկությամբ ու ձեռքբերումներով լեցուն քաջառողջ կյանքի երկար տա­րի­ներ, կենսական անսպառ կորով, գիտաստեղծագործական նորանոր նվա­ճում­ներ Ձեր գործունեության մեջ, բարեկեցություն ու երջանկություն:

 

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն՝ 

                                       Արարատ Աղասյան

16 մարտի 2018 թ.

Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready