Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գիտական խորհուրդ
Back
No photo Քերթմենջյան Դավիթ Գրիգորի
առաջատար գիտաշխատող

ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր

Հրապարակումներ
Հաւատով կառուցեալ
ԴԱՒԻԹ ՔԵՐԹՄԵՆՃԵԱՆ
Հայկական ճարտարապետությունը անտիկ ժամանակաշրջանում
ԴԱՎԻԹ ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ
Copyright © 2011-2023; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready